پشتیبانی و مشاوره | تلفن های تماس : ۰۲۱۷۶۲۵۱۵۶۲ – ۰۹۱۰۹۹۸۲۸۵۲  | شبکه های اجتماعی:

زهرا فخاران

  /  زهرا فخاران

زهرا فخاران

دانشجوی دکترای شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی شیمی- دانشگاه خوارزمی